प्रथम: पाठ:   वर्णपरिचय:

অনুশীলনী [Exercise]

১৷ স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণসমূহ কণ্ঠস্থ কঁৰাঃ

Memorize the Vowels and Consonants:

২৷ খালী ঠাই পূৰ কঁৰা ৷

Fill in the blanks:

र् + उ = 

___  + ___ = क्ष

___ + ____ + ____ = ज्ञ

क + ___ = क्र

___ + न = ग्न

___ + ख = ङख

___ + ___ = ञ्च

___ + ____ = प्त

श् + ____ = श्च

स + ___ स्क 

উত্তৰঃ 

र् + उ = रु

__क्_  + _स__ = क्ष   

_ज्__ + __ञ्__ + __य__ = ज्ञ   

क + _र__ = क्र

__ग_ + न = ग्न

__ङ_ + ख = ङख

_ञ__ + _च__ = ञ्च  

_प्__ + _त___ = प्त

श् + __च__ = श्च

स + __क_  = स्क 


class 9 seba sanskrit elective question answer assamese medium


৩৷ সংযুক্ত বৰ্ণবোৰ ভাঙি দেখুওৱা ৷

Disjoin the combined letters

क्र,  क्ष्म,  घ्र,  ल्य,  ष्ट्र,  र्क, न्त, ब्ज,  म्भ, ह्व

উত্তৰঃ 

क्र = क + र 

क्ष्म = क्ष + म 

घ्र = घ  + र 

ल्य = ल + य 

 ष्ट्र  = ष  + ट + र 

र्क = र  + क 

न्त = न + त 

ब्ज = ब  + ज 

म्भ = म + भ 

ह्व = ह + व 

৪৷ ' र् ' বৰ্ণটোৰ লগত স্বৰচিহ্নবোৰ যোগ কৰাঁ ৷ 

Join the Vowel-symbols with the letter ' र् 

উত্তৰঃ 

र् + आ  = रा 

र् + इ  = रि 

र् + ई  = री 

र् + उ = रु 

र् + ऊ =रू 

र् + ऋ  = रृ 

र् + ए  =रे 

र् + ऐ = रै

र् + ओ = रो

र् + औ = रै 

৫৷ সংস্কৃত ভাষাত সংখ্যা চিহ্নবোৰ লিখাঁ ৷ 

Write the numerals of Sanskrit. 

উত্তৰঃ 

English

Zero 
Sanskrit 

0
Sanskrit


Oneएकः
Twoद्वि 
Threeत्रि
Fourचतुर
Fiveपञ्चन 
Sixषष
Sevenसप्तन 
Eightअष्टन 
Nineनवन 
Ten१॰दशन